Posted by: dpgtum | December 4, 2009

สรุปประชุมหัวเรื่อง

สรุปผลการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2551

  1. ผลการศึกษาการใช้หัวเรื่องย่อยเพิ่มเติมจากการประชุมครั้งที่ 2 คือ คำว่า ตลาด ในคู่มือระบุให้ใช้เป็นหัวเรื่องย่อยได้
  2. การใช้หัวเรื่อง การออกแบบ การออกแบบตกแต่ง และ การออกแบบและการสร้าง

ที่ประชุมเห็นว่า  ควรใช้หัวเรื่องทั้ง 3 คำ  ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณาเนื้อหาอย่างรอบคอบ  เพื่อเลือกใช้หัวเรื่องย่อยทั้ง 3 คำได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ส่วนหัวเรื่องหลักที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า การออกแบบ ให้ศึกษาจาก LCSH ฉบับพิมพ์ครั้งล่าสุดด้วย ถ้ามีคำที่ขึ้นต้นด้วย การออกแบบ ซึ่งมีใช้ใน LCSH ก็ให้ใช้คำนั้นเป็นหัวเรื่องหลัก เช่น

   การออกแบบเก้าอี้ (Chair design)     

   การออกแบบตราไปรษณียากร (Postage-stamp design)   มีใช้ใน LCSH

ขณะเดียวกันให้ทำรายการโยง ดูที่ ไว้ด้วย เช่น

   เก้าอี้ – การออกแบบ ดูที่ การออกแบบเก้าอี้

   ตราไปรษณียากร – การออกแบบ ดูที่ การออกแบบตราไปรษณียากร

3. จากการพิจารณาหัวเรื่องหลักของหัวเรื่องย่อย กลุ่มนี้ มีหัวเรื่องที่กำหนดขึ้นใหม่ 1 คำ ได้แก่ คำว่า กล่องดำ (การบิน) ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบิน

4. จากการพิจารณาหัวเรื่องหลักของหัวเรื่องย่อยกลุ่มนี้ มีหัวเรื่องหลักที่เป็นชื่อบุคคลที่มีผลงานด้านการออกแบบ การให้หัวเรื่องย่อยตามหลังชื่อบุคคล ควรจะเป็น — ผลงานด้านการออกแบบ มากกว่าการใช้หัวเรื่องย่อย การออกแบบ หรือไม่ ที่ประชุมขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาเกี่ยวกับการใช้หัวเรื่องย่อยตามหลังชื่อบุคคล จาก วารสารห้องสมุด ปีที่ 47 ฉบับที่ 1  (ม.ค.- มี.ค. 2546) หน้า 43 – 49 เพื่อระบุเนื้อหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

5. หัวเรื่อง การท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ยังไม่มีการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ แต่ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ 3 ประเด็น เพื่อนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้

    5.1 ขอบเขตเนื้อหาของคำว่า การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

    5.2 หัวเรื่องอื่นๆ ในคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

    5.3 หัวเรื่องที่ควรจะมี 

 

หมายเหตุ ผลจากการศึกษาการใช้หัวเรื่อง การออกแบบ ต่อจากการประชุมครั้งที่ 3 พบว่า

        คำว่า Home design ใน LCSH ให้ใช้ Architecture, Domestic ซึ่งคู่มือแปลไว้ว่า สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย ซึ่งคู่มือก็ไม่ได้ใช้คำนี้สำหรับเนื้อหาการออกแบบบ้าน แต่ให้ใช้ การสร้างบ้าน (House construction) แทนคำว่า บ้าน – การออกแบบและการสร้าง ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง

         ในฐานข้อมูล Index คำว่า บ้าน – การออกแบบและการสร้าง ทำรายการโยงดูที่

ที่อยู่อาศัย — การออกแบบและการสร้าง และทั้ง 2 ฐานข้อมูลของ มธบ. ใช้ทั้ง บ้าน – การออกแบบ และ บ้าน — การออกแบบและการสร้าง

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: